Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

  Krzysztof Wróblewski

Szkoła Podstawowa im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach przystąpiła do projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, który współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez trzy kolejne lata.

Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia; wykrycie, zdefiniowanie i opisanie u każdego ucznia jego szczególnego rodzaju inteligencji według teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Dzięki udziale w projekcie:
Dziecko – rozwija własny potencjał intelektualny, buduje motywację do nauki, dostaje szansę lepszego startu szkolnego, korzysta z bogatego zestawu pomocy dydaktycznych
Nauczyciel – tworzy i wykorzystuje ośrodki zainteresowań, wdraża najnowsze koncepcje pedagogiczne, wpływa na poprawę jakości edukacji poprzez modernizację treści i metod nauczania,
Szkoła otrzymuje zestaw wspaniałych pomocy dydaktycznych, uzyskuje lepsze efekty pracy,
Rodzice: odkrywają potencjał swoich dzieci, lepiej integrują się ze szkołą,
Środowisko lokalne: uzyskuje wsparcie dla edukacji elementarnej zwiększając sukces edukacyjny i życiowy dziecka.

I etap realizowany przez klasę II, której wychowawczynią była pani Krystyna Chmal.

Zajęcia I etapu rozpoczęły się 01.04.2009 r. i trwały do 31.12.2009 r. W zajęciach uczestniczyły 22 osoby, dwa razy w tygodniu ( we wtorki – 2h i czwartki – 1h). Plan zajęć przebiegał pod hasłem „Jesień w lesie” oraz „I ty możesz zostać artystą”. Na zakończenie I etapu uczniowie w obecności rodziców i zaproszonych gości z Urzędu Gminy zaprezentowały scenariusz efektów pracy. Wszyscy rodzice zostali zapoznani z założeniami Projektu oraz z diagnozą końcową profilu inteligencji dziecka. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewniło uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień.

Adresatami II etapu projektu byli uczniowie klasy I, w której zajęcia realizowała pani Elżbieta Wesołowska w terminie od 01 grudnia 2009 r. do czerwca 2010 r.

W czasie zajęć obowiązkowych prowadzona była obserwacja, poznawane były możliwości dzieci, dokonano diagnozy początkowej profili inteligencji uczniów oraz przeprowadzono spotkanie z rodzicami. Zajęcia projektu odbywały w poniedziałki (2 h) i w czwartki (1 h). Na bieżąco informowano rodziców o przebiegu realizacji projektu. Dzieci chętnie korzystały ze zgromadzonych środków dydaktycznych. Plan zajęć przebiegał pod hasłem „Nasz mała Ojczyzna w krajobrazie i tradycji. Przyroda wokół nas”. Tematyka głównych zadań skupiała się wokół treści:

 1. Rozmawiamy o zimie, z pomocą leśnym zwierzętom.
 2. Żegnamy zimę witamy wiosnę, pierwsze wiosenne kwiaty, powroty ptaków, budowanie gniazd.
 3. Na wielkanocnym stole.
 4. Zwiedzamy Muzeum Regionalne w Opocznie.
 5. Światowy Dzień Ziemi.
 6. Poznajemy wiersze Jana Brzechwy.
 7. Spotkanie z dinozaurami – wycieczka.
 8. Mieszkańcy łąki, lasu, zwierzęta i ich potomstwo.

Na zakończenie projektu odbyła się prezentacja pracy uczniów z udziałem społeczności szkolnej, rodziców i zaproszonych gości (12.06.2010 r.). Opracowano diagnozę końcową profilu inteligencji każdego ucznia i zapoznano z nią rodziców. Prowadzone zajęcia przyczyniły się do podniesienia efektów pracy szkoły, nauczycieli i uczniów. Rodzice postrzegają szkołę jako nowoczesną i spełniającą ich oczekiwania. Szkoła wzbogaca swoją bazę i ma możliwość gromadzenia materiałów edukacyjnych.

W roku szkolnym 2010/2011 realizowany jest III etap projektu, którego zajęcia są prowadzone od 3 stycznia 2011r. do końca maja 2011r. W III etapie bierze udział klasa I, która liczy 21 uczniów ( 5 dziewczynek i 16 chłopców), prowadzona przez wychowawczynię panią Ewę Stępniewską.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek – w wymiarze 2 godzin od 11.55 do 13.35. Nauczycielka rozpoczęła pracę z dziećmi 2 listopada 2010r. Najważniejszym etapem początkowym projektu było stworzenie diagnozy profilu inteligencji każdego ucznia. W tym celu został wykorzystany kwestionariusz wywiadu z rodzicami oraz własne spostrzeżenia, które pomogły nauczycielowi postawić diagnozę początkową zawierającą opis mocnych stron dziecka i wskazanie na słabe strony, które należy wzmacniać. W czasie zajęć obowiązkowych dokonywała obserwacji uczniów. Na tej podstawie oraz po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami, dokonała diagnozy początkowej profili inteligencji dzieci. Na spotkaniu z rodzicami uzyskała zgodę na udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

Na zajęciach III etapu Projektu realizowany jest plan zajęć pod tytułem: „Wzdłuż Wisły – poznajemy nasz kraj”. Do głównych zadań należą:

 1. Zapoznanie z największymi miastami znajdującymi się wzdłuż rzeki Wisły – najważniejsze zabytki, tradycje i obyczaje różnych regionów Polski.
 2. Poznanie legend, wierszy i piosenek o naszym kraju.
 3. Poznanie tańców narodowych.
 4. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
 5. Doskonalenie możliwości percepcyjnych dzieci oraz wyobraźni ruchowo-przestrzennej.
 6. Organizowanie wycieczek do kina i na basen, do muzeum regionalnego. itp.

Realizacja projektu umożliwia uczniom poznawanie otaczającego świata przez zabawę. Uczniowie niejednokrotnie są inicjatorami wielu zadań, działań mających na celu pogłębianie wiedzy i rozwój własnych zainteresowań. Niesamowitą atrakcją zajęć są otrzymane pomoce, które mają liczne walory dydaktyczne. Nic tak nie działa na zmysły dziecka jak bezpośredni kontakt z rzeczą a zwłaszcza taką, której nigdy nie widziało. Uczniowie z wielkim entuzjazmem pracują w ośrodkach zainteresowań, w których znajduje się dużo gier. „Super zabawa” tak mówią uczniowie, którzy doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną wykorzystując „Ser szwajcarski”. Największą radość wzbudzają Pacynki, które potrafią wydawać dźwięki i przemawiać do wyobraźni dziecka. Ciągła potrzeba ruchu i rozładowywanie emocji możliwe jest dzięki wykorzystywaniu akcesoria sportowych.

Pierwszy Ośrodek Zainteresowań:

W pierwszym ośrodku tym umieszczono takie środki dydaktyczne, które mają pobudzać do wypowiedzi ustnych, wspierać rozwój mowy i rozumienie ze słuchu, sprzyjać nabywaniu umiejętności czytania i pisania. W oparciu o te pomoce będzie można także wspierać rozwój inteligencji przyrodniczej. Ważne miejsce zajmuje ” Kodeks klasowy”, czyli zestaw znaków przypominających wizualnie znaki drogowe. Na bazie takiego kodeksu można organizować zajęcia wspierające właściwe zachowanie się wobec rówieśników i dorosłych, przestrzeganie powszechnie obowiązujących norm i zasad w kontaktach interpersonalnych. Inteligencja interpersonalna rozwijana będzie także poprzez wykorzystanie chusty animacyjnej i książki „Zabawy z chustą”, w której znajdują się propozycje zabaw ułatwiających wzajemne poznanie się dzieci i integrujących grupę, ćwiczące współdziałanie, refleks, spostrzegawczość, zwinność i zręczność, rozwijające takie cechy charakteru jak pewność siebie, wiara we własne siły i odwaga. Chustę można wykorzystać również podczas zabaw muzycznych. W tym Ośrodku znalazły się także zestawy tabliczek i książeczek Logico, szczególnie takie, które będą sprzyjały kształtowaniu kompetencji językowych w zakresie języka polskiego i języków obcych. Logico to środek dydaktyczny ułatwiający dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzający jednocześnie w świat np. kolorów, roślin, zwierząt, bajek, ruchu drogowego, geometrii, ortografii. Pracując i bawiąc się z Logico dziecko myśli, analizuje, poszukuje, podejmuje decyzje, rozwiązuje. Działanie na Logico umożliwia samokontrolę, uczy samodzielnego myślenia, motywuje, wspiera budowanie poczucia własnej wartości, służy przełamywaniu barier w relacjach między dzieckiem, a nauczycielem. Zabawy z wykorzystaniem Logico rozwijają zdolności percepcyjne i analityczne oraz doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową. Umiejętności językowe rozwijane będą także za pomocą zestawu „Bajek -grajek”, czyli płyt CD z nagraniami tekstów bajek muzycznych lubianych przez dzieci. Bajki te, to słuchowiska słowno-muzyczne opracowane w formie teatru. Teksty i muzykę napisali uznani autorzy polscy, tworzący dla dzieci. Wzbogacone są one o piosenki. Do każdej płyty dołączona jest książeczka nawiązująca do bajki, w której znajduje się opowiadanie odnoszące się do poruszanych problemów w kontekście funkcjonowania dziecka we współczesnym świecie. Książeczka zawiera także teksty, wiersze, zagadki i gry o poziomie odpowiednim dla uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. Uwrażliwieniu na język i kulturę innych narodów sprzyjać będzie praca z wykorzystaniem opisanych historyjek obrazkowych, kart obrazkowego alfabetu angielskiego, bajek, książeczek Logico opracowanych w językach obcych (angielski, niemiecki, francuski). Można tu znaleźć również stojak wielofunkcyjny z akcesoriami do wykonania teatrzyku. Wystawianie w teatrzyku znanych dzieciom utworów, ale także tworzenie własnych scenariuszy i małych form teatralnych, pozwoli w pełni przeżywać ich piękno. Małe formy sceniczne pobudzają u dziecka spontaniczną aktywność twórczą, umożliwiają wyrażanie przeżyć i emocji.

Drugi Ośrodek Zainteresowań:

Wszystkie środki dydaktyczne, które znajdą się w Ośrodkach Zainteresowań można wykorzystać w celu rozwijania wrażliwości artystycznej i poczucia estetyki. Posłużyć mogą one także jako materiał wspierający aktywność twórczą dziecka i wyzwalający zainteresowania. Wrażliwość artystyczna dzieci będzie kształtowana za pomocą zestawu instrumentów muzycznych, akcesoriów teatralnych i pacynek. Te środki dydaktyczne rozwijają zainteresowania, wyzwalają twórcze zdolności uczniów, wpływają na odczuwanie radości z nabywania nowej wiedzy i umiejętności. Służą wzmacnianiu pewności siebie i wyzwalają motywację do uczenia się, gdyż dziecko ma możliwość odczucia sukcesu w różnych, wybranych przez siebie dziedzinach aktywności twórczej. Dla harmonijnego rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów niezbędne są przybory do ćwiczeń ruchowych. Podstawą rozwoju wszelkich kompetencji jest prawidłowy rozwój fizyczny i motoryczny, szczególnie ważny w okresie rozpoczęcia nauki szkolnej. Stojak wielofunkcyjny z akcesoriami sportowymi to zestaw, który służyć będzie dzieciom do wszelkiego typu zabaw i ćwiczeń fizycznych, motorycznych oraz ruchowych. Ten zestaw przyborów do ćwiczeń można łatwością przesuwać i przenosić w miejsca, gdzie dzieci we właściwych warunkach mogą ćwiczyć, np. do sali gimnastycznej, na boisko, korytarz szkolny lub w inne miejsce, gdzie odbywają się gry i zabawy ruchowe. Ser szwajcarski to środek dydaktyczny, który łączy funkcje służące wspieraniu ruchowego rozwoju dziecka z efektywnym wykorzystaniem aktywności fizycznej uczniów oraz ich naturalnej cechy rozwojowej: przechodzenia od zabawy do nauki, od rzeczy łatwych do trudnych. Środek ten aktywizuje i pobudza sferę emocjonalno – motywacyjną. Zabawy i ćwiczenia z Serem szwajcarskim doskonale stymulują i koordynują pracę półkul mózgowych, a dzięki temu czynności i umiejętności, które pomagają w sprawnym funkcjonowaniu i likwidowaniu deficytów. Sera szwajcarskiego poprawia także efektywność uczenia się dziecka poprzez pobudzenie prawej półkuli mózgowej.

 

 

Trzeci Ośrodek Zainteresowań:

Będzie sprzyjał rozwojowi wszystkich inteligencji, a szczególnie inteligencji matematyczno – logicznej, przyrodniczej, interpersonalnej i intrapersonalnej. Ośrodku tym umieszczono przede wszystkim środki dydaktyczne rozwijające kompetencje w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. Tuby Pieksi i Tuby Gąsienice to zestawy, za pomocą których dziecko uczy się wykonywania działań matematycznych poprzez manipulowanie; rozpoznaje liczby, kształty geometryczne i kolory, jednocześnie ćwicząc koncentrację, sprawność motoryczną i manualną oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Można wykorzystać tę pomoc w celu rozwijania u uczniów zdolności intrapersonalnych, ale także uczyć poprzez gry dydaktyczne. Kompetencje matematyczno – logiczne rozwijane będą również przy wykorzystaniu takich pomocy, jak Studnia Jakuba czy Magiczny Trójkąt Matematyczny z zestawem kart wzorcowych. Studnia Jakuba to materiał edukacyjny uczący cierpliwości i zręczności oraz doskonali koncentrację uwagi. Składa się z drewnianych, kolorowych drążków oraz kostki z kolorowymi ściankami. Drążki służą do odtwarzania, poprzez układanie, kształtów liter, cyfr, znaków, figur geometrycznych. Magiczny Trójkąt to pomoc służąca nabywa i utrwalaniu umiejętności rachunkowych, rozkładania liczb na składniki, dopełniania, porównywania różnicowego. Zestaw zawiera książeczki złożone z kart (po 100 kart w każdej z dwóch książeczek) o różnym stopniu trudności, w których zawarte są propozycje zadań dla dzieci. Zestawy Logico pozwalają na kształtowanie wszystkich kompetencji kluczowych, szczególnie matematycznych, językowych, przyrodniczych, komunikacyjnych oraz przedsiębiorczości w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji i poszukiwania rozwiązań. Pomoce te dodatkowo stymulują i uwrażliwiają na odbiór sensoryczny, zaspokajają samodzielną potrzebę odkrywania, kształtują umiejętność uczenia się, samokontroli i motywację do samodzielnych działań poprzez możliwość odniesienia sukcesu. Klocki GEO, Mozaika XXL, klocki Figury Porównawcze, waga z cylindrami, Korale Matematyczne pozwalają na uczenie się poprzez działanie na miarę i w sposób dostosowany do poziomu rozwoju każdego ucznia, pełną indywidualizację pracy dziecka, rozwijają samodzielne myślenie. Ściśle związane z kompetencjami matematycznymi są kompetencje przyrodnicze. Bliskie dzieciom treści przyrodnicze zostaną wzbogacone o elementy wykorzystania najnowszej techniki i rożnych źródeł wiedzy w procesie uczenia się. Mikroskop z przyborami, lupy, model ziemi, kalendarz ruchomy to przydatne i skuteczne narzędzia pracy dziecka, kształtujące umiejętność uczenia się, analizowani i wnioskowania, podejmowania decyzji, wypowiadania się w sposób komunikatywny i precyzyjny rozwijają inteligencje: matematyczno – logiczną, językową, interpersonalną i intrapersonalną. Książeczki Logico o tematyce z obszaru przyrody i środowiska pozwalają na bazie wykorzystania już istniejących umiejętności dzieci, wzbogacać ich wiedzę o nowe doświadczenia, ćwiczyć praktyczne wykorzystanie tej wiedzy, a także organizować współpracę i współzawodnictwo między uczniami. Poprzez korzystanie z globusa i modelu Ziemi uczniowie rozwijać będą inteligencję wizualno – przestrzenną, myślenie obrazami i wielowymiarowe postrzeganie obiektów.


Zaloguj