Okres międzywojenny

  Krzysztof Wróblewski

Historia Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach

Na podstawie najstarszych dokumentów dostępnych w archiwach szkoły tj. kroniki szkolnej, arkuszy ocen i zachowanych dzienników lekcyjnych stwierdzić można, iż historia naszej szkoły sięga I wojny światowej. Wcześniej edukacja odbywała się w formie klasy {szkoły} przyparafialnej, a także niewielka grupa dzieci zdobywała elementarną umiejętność pisania i czytania w miejscowym dworze, domu rodzinnym patronów naszej szkoły. W tym celu wykorzystywano zatrudnianą okresowo guwernantkę i zbiory biblioteki dworskiej, z których korzystała również okoliczna ludność.{Stwierdzono na podstawie rozmów z najstarszymi mieszkańcami Kunic.}

Po odzyskaniu Niepodległości w 1918 roku przybyła do Kunic pierwsza nauczycielka która po roku pracy wyjechała do Wilna. Nazwisko jej nie zachowało się w dostępnych aktach szkolnych.

W roku szkolnym 1919/1920 nauczycielem szkoły dwuklasowej w Kunicach mianowano p. Kazimierza Grzegorczyka, dzięki któremu po usilnych staraniach gmina Kuniczki zakupiła drewniany budynek z przeznaczeniem na cele szkolne. Rok szkolny 1921/1922 przynosi zmiany kadrowe, szkołą kieruje p. Władysław Harasimowicz , a w nauce wspomaga go żona Zofia. W szkole w czerech oddziałach naukę pobiera 103 uczniów w tym 50 dziewcząt i 53 chłopców. Rok szkolny zakończono 28 czerwca 1922 roku. W roku szkolnym 1923/1924 obowiązki kierowania szkołą przejmuje p. Piotr Bryndas a drugą wspomagającą nauczycielką zostaje Aniela Moszalska. W czterech oddziałach uczy się 110 uczniów. Rok szkolny 1926/1927 przynosi nowe zmiany, a mianowicie podniesiono stopień organizacyjny szkoły, a na kierownika powołano p. Jana Rzeźnika nauczyciela z Podklasztorza. Na miejsce nauczycielki p. Anieli Moszalskiej Przybyła p. Niedzielska. Szkoła kształciła w zakresie pięciu oddziałów z liczbą 106 uczniów. W roku szkolnym 1927/1928 zmian kadrowych nie było zwiększyła się natomiast liczba uczniów w pięciu oddziałach kształciło się 133 uczniów.

Rok szkolny 1928/1929 przynosi reorganizację sieci szkolnej, obniżono stopień organizacyjny szkoły do dwuklasówki. Następują zmiany kadrowe, a mianowicie p. Piotr Bryndas mianowany został kierownikiem Szkoły Podstawowej w kamieniu, a na jego miejsce przybył p. Bolesław Arciszewski. W roku szkolnym 1930/1931 szkoła staje się jednoklasową z trzema oddziałami i liczbą uczniów 51. W dniu 24 października 1930 szkołę wizytował inspektor oświaty p. Zigas. Powyższa wizytacja wypadła pomyślnie.

Rok szkolny 1933/1934 przynosi zmiany kadrowe – nauczycielem kierującym zostaje p. Wawrzyniec Ryba który w drodze zamiany z p. Janem Rzeźnikiem przybył z Prucheńska. Następują również zmiany w programach i ustroju szkolnym. W tym celu odbyły się 6-dniowe kursy programowo- ustrojowe. Nauka rozpoczęła się 21 sierpnia, jednak brak nowych podręczników i słaba frekwencja ujemnie wpływały na wyniki nauczania. Szkoła świętowała ważne daty jak: 11 listopada- Dzień Niepodległości, 1 luty- Imieniny Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 21 marca- Imieniny Budowniczego Rzeczypospolitej Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości te zawsze rozpoczynano nabożeństwem w kościele parafialnym w Kunicach, a następnie w siedzibie szkoły miały miejsce występy artystyczne w wykonaniu uczniów szkół podstawowych Kamienia, Szadkowic i Kunic.

W roku szkolnym 1934/1935 miały miejsce ważne fakty w życiu szkoły. W dniu 19 października przeprowadzono szczegółową wizytację szkoły podczas której z gruntu szkolnego wydzielono działki na biologiczny ogródek szkolny i boisko sportowe. Założono również organizację szkolną koło szkolne L.O.P.P. oraz sklepik uczniowski. W okresie zimowym dzięki pozwoleniu inspektora szkolnego w soboty w izbie szkolnej odbywały się zajęcia szkoleniowe dla członków miejscowej Straży Pożarnej. Program obejmował bieżące wypadki z życia państwowego, wiedza z zakresu ogrodnictwa, podejmowano również tematy sugerowane przez zebranych. Uroczyście świętowano Rocznicę Konstytucji 3- maja z udziałem w/w Straży Pożarnej.

Bolesnym echem odbiła się wśród dzieci i miejscowej ludności wieść o zgonie Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Jeszcze przed otrzymaniem zarządzenia od władz szkolnych na budynku szkoły i plebanii parafialnej wywieszono flagi państwowe przepasane kirem. W dniu 18 maja 1935 roku w kościele parafialnym odbyło się nabożeństwo żałobne z udziałem uczniów, strażaków i parafian. Po nabożeństwie organizacje społeczne i radni pojechali do miasta Opoczna na akademię żałobną.

W roku szkolnym 1935/1936 w gronie nauczycielskim nie nastąpiły żadne zmiany. Na uwagę zasługują odprawiane wspólne nabożeństwa i urządzane akademie z okazji rocznic i świąt państwowych ze szkołami z Kamienia i Szadkowic, oraz ożywiona wymiana korespondencji w formie pisania i odpisywania listów między uczniami tych szkół, co aktywizowało ich w nauce. Dzień 12 maja był dniem żałobnej rocznicy śmierci Największego Polaka i Najlepszego Syna narodu Polskiego. W dniu tym Polska oddała Wilnu serce Wielkiego Wodza. Pochowano je u stóp jego matki na cmentarzu na Rossie. W tym dniu o godzinie 1300 głos syren fabrycznych i strażackich dał sygnał, że stało się coś bardzo ważnego- w tej chwili złożono najukochańsze serce Wielkiego Wodza u stóp matki na znak, że Marszałek najbardziej ukochał matkę i szarego żołnierza, z którym walczył i na jego rozkaz oddał życie ukochanemu Wilnu i Ziemi Polskiej.

W roku szkolnym 1936/1937 odnotować należy przerwę w nauce na przełomie stycznia i lutego z powodu mrozu i wielkich śnieżyc. Jak każdego roku odbyły się wszystkie tradycyjne uroczystości jak: Imieniny Pana Prezydenta, Dzień 3- maja , czy 12 maj- Rocznica Śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W dniu 1 marca 1937 roku nastąpiły zmiany kadrowe z powodu urlopu dla poratowania zdrowia pana Wawrzyńca Ryby- obowiązki te w szkole w Kunicach objął p. Bolesław Ozdoba, absolwent Seminarium Nauczycielskiego jako nauczyciel kontraktowy.

W roku szkolnym 1937/1938 naukę rozpoczęto 3 września jak zwykle uroczystym nabożeństwem. Do szkoły uczęszczało 83 uczniów w klasach 1-4, a z klasy piątej dzieci szły do sąsiednich szkół. Należy podkreślić uroczyste świętowanie Dnia Odzyskania Niepodległości. Pomimo dżdżystej pogody, uczniowie po nabożeństwie zgromadzili się w szkole w Kunicach na uroczystej akademii, na którą złożyły się: słowo wstępne, hymn państwowy, deklamacje okolicznościowe i pieśni patriotyczne.

Podobny przebieg miał rok szkolny 1938/1939. Nie rozpoczął się następny rok szkolny 1939/1940 z powodu napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę.

Po klęsce wrześniowej w czasie okupacji hitlerowskiej miały miejsce elementarne formy tajnego nauczania, jednak nie zachowała się żądna dokumentacja, lub jej nie prowadzono ze względów bezpieczeństwa.

Opracował p. Stefan Mazur


Okres powojenny

  Krzysztof Wróblewski

Po odzyskaniu niepodległości w wyremontowanym budynku, istniejącym obok nowej szkoły do dziś uczniowie pobierali naukę w zakresie 4-ch klas szkołą kierowała p. Gertruda Bogusławska- Świerczyńska, a współpracującymi nauczycielami byli p. Zalega, p. Barbara Szczegielniak, p. Krystyna Sośniak – nauczycielka matematyki i p. Stanisława Szadkowska.

W roku szkolnym 1960/1961 szkoła uzyskała pełny stopień organizacyjny tj. 7 klas, a następnie po dalszej reformie oświaty szkoła stała się pełną ośmioklasową szkołą podstawową. Kadrę nauczycielską, po przyjściu p. Stefana Mazura ze szkoły podstawowej z Psar stanowili:

1. Gertruda Świerczyńska – kierownik szkoły
2. Stefan Mazur – nauczyciel
3. Krystyna Sośniak – nauczyciel
4. Stanisława Szadkowska – nauczyciel

Ponieważ istniejący drewniany budynek szkolny nie zapewniał warunków lokalowych uczniowie kontynuowali naukę w izbach wynajętych tj. sali parafialnej tzw. „organistówce”, oraz kilku wynajętych izbach u miejscowych rolników. W różnych okresach lat 50- tych i 60- tych wynajmowane były sale lekcyjne w sąsiedztwie szkoły u p. Franciszki Tokarskiej i p. Borkowskiej w Kol. Kunice i u p. Józefa Werszki w Gawronach.

Mimo tych trudnych warunków uczniowie osiągali dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, a absolwenci nasi zdawali egzaminy do wszystkich typów szkół średnich, kończyli je a następnie wyższe uczelnie. W roku szkolnym 1963/1964 z powodu zaistniałych konfliktów kierowniczki szkoły ze środowiskiem, kierownictwo szkoły objęła p. Stanisława Szadkowska.

W roku szkolnym 1964/1965 następują istotne przesunięcia kadrowe. Po zmianie stanu cywilnego ze szkoły w Kunicach odchodzą p. Krystyna Sośniak i p. Stanisława Szadkowska. W ich miejsce przybywają p. Józef Węgliński z małżonką Genowefą. Pan Józef Węgliński obejmuje kierownictwo szkoły i pełni go do roku 1970. W tym samym roku szkolnym w miesiącu grudniu, z powodu urlopu macierzyńskiego p. Genowefy Węglińskiej zatrudniona zostaje p. Stanisława Świątek. W następnym roku szkolnym 1965/1966 zatrudniona zostaje p. Bożena Olczyk, natomiast w roku szkolnym 1966/1967 p. Jan Jarek –mgr matematyki, a w 1967/1968 p. Krystyna Ściubeł- fil. Polska. W roku szkolnym 1968/1969 po odejściu p. Bożeny Olczyk kadrę nauczycielską uzupełnia p. Maria Szczegielniak i p. Elżbieta Śpiewak.

W roku 1968 ma miejsce korekta w podziale administracyjnym kraju. Na bazie wielu likwidowanych gromadzkich rad, między innymi w Gawronach, pozostałe stają się większe terytorialnie i silniejsze w gospodarowaniu i zarządzaniu. W wyniku tej reorganizacji obwód Szkoły Podstawowej w Kunicach przynależy do Gromadzkiej Rady Narodowej w Szadkowicach.

Po zwolnieniu budynku po Gromadzkiej Radzie Narodowej w Gawronach i podjętych decyzjach władz oświatowych i samorządowych oraz po przebudowie ścian wewnętrznych w ramach kapitalnego remontu szkoła Kunice otrzymuje nowe lokum, w którym urządzone zostają cztery izby lekcyjne, biblioteka i pierwszy w historii szkoły, mały ale bardzo przytulny pokój nauczycielski. W drewnianym budynku na macierzystej działce szkolnej w Kunicach uczą się klasy 1-3, a w adoptowanym po byłej G.R.N. w Gawronach klasy 4-8. Dzięki temu w znacznym stopniu ulega zmianie na lepsze baza lokalowa szkoły, co wpłynęło na poprawę warunków pracy nauczycieli, a tym samym uzyskiwaniu znacznie lepszych wyników dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

W roku szkolnym 1970/1971 mają miejsce nowe zmiany kadrowe, p. Józef Węgliński po wcześniejszych uzgodnieniach z władzami oświatowymi, odchodzi z Kunic i obejmuje dyrektorstwo w Szkole Podstawowej w Szadkowicach. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kunicach zostaje nauczyciel tej placówki p. Stefan Mazur pełniąc tę funkcję przez 35 lat do odejścia na emeryturę tj. do 2005 roku.

W roku szkolnym 1972/1973 w dniu 10 stycznia 1973 roku odnotować należy wspólne posiedzenie nauczycieli naszej szkoły z kadrą nauczycielską Szkoły Podstawowej w Januszewiczach w obecności wizytatora szkolnego Mgr matematyki p. Tadeusza Cieplucha. W roku szkolnym 1973/1974 następuje obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły do klas 1-6, w skutek czego odeszli do innych szkół p. Elżbieta Dębowska- fil. polska do Szkoły Podstawowej w Sławnie, p. Jan Jarek- mgr matematyki- Kuratorium w Radomiu, a p. Genowefa Węglińska do Szkoły Podstawowej w Szadkowicach. Zmiany powyższe są efektem planowanej reformy oświaty i tworzenia tzw. Zbiorczych Szkół Gminnych- jak się później okaże nie w pełni udanych pomysłów Ministra Oświaty i Wychowania p. Jerzego Kuberskiego.

Rok szkolny 1974/1975 przynosi dalszą degradację szkoły tj. obniżenie stopnia organizacyjnego do klas 1-4, a szkoła staje się Punktem Filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Sławnie. Niższy stopień organizacyjny szkoły to mniejsze potrzeby lokalowe, to też w zwolnionym, drewnianym budynku w Kunicach po przeprowadzeniu kapitalnego remontu z inicjatywy Gminnego Dyrektora Szkół p. Mariana Zielińskiego utworzono Państwowe Przedszkole, którego nauczycielką została p. Ewa Smejda. W roku 1976 pracę w Państwowym Przedszkolu w Kunicach podejmuje p. Maria Szczegielniak pełniąc w nim jednocześnie funkcję kierowniczą. W roku szkolnym 1979/1980 w utworzonym przedszkolu nastąpiła zmiana kadrowa nauczycielką tej placówki zostaje p. Grażyna Świdros pełniąc jednocześnie stanowisko dyrektora.

Rok 1978 przynosi wybór Polaka Kardynała Karola Wojtyły na Papieża oraz powoduje ożywienie ruchów wolnościowych, a w roku 1980 tworzenie w naszym kraju organizacji związkowej „Solidarności Robotniczej”. W szkole w Kunicach z inicjatywy dyrektora Stefana Mazura powstaje Społeczny Komitet w celu obrony działki szkolnej, którą Naczelnik Urzędu Gminy w Sławnie próbuje przekształcić na użytki rolne i w podstępny sposób sprzedać sąsiadującemu z tą działką rolnikowi. Interwencja u władz wojewódzkich skutkuje anulowaniem decyzji naczelnika gminy, a w dodatku szkoła otrzymuje u władz oświatowych pozwolenie na podwyższenie stopnia organizacyjnego szkoły do klas 1-6. Tym samym szkoła ponownie uzyskuje status Szkoły Podstawowej. Podwyższenie stopnia organizacyjnego szkoły skutkuje zatrudnieniem nowych nauczycieli p. Krystyny Chmal i p. Elżbiety Mazur w roku 1982 oraz p. Barbary Werszka w roku 1984.

W roku szkolnym 1983/1984 przy sprzyjających okolicznościach jakie wytworzyły się w kraju tj. ruchach solidarnościowych, a tym samym osłabienie władz komunistycznych powstaje możliwość budowy nowej szkoły. Z inicjatywy dyrektora szkoły pana Stefana Mazura powstaje Społeczny Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym zostaje p. Marian Wreszka a jego zastępcą p. Marian Krakowiak. W porozumieniu i akceptacji z dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Sławnie z p. Marianem Zielińskim opracowane zostały założenia projektowe nowej szkoły, a motywacją do jej budowy była obroniona działka szkolna wielkości 1,20 ha oraz wzrastająca liczba dzieci w kolejnych rocznikach.

Lata 1983 – 1988 to czas gromadzenia środków finansowych i materiałowych pod planowaną budowę. Ofiarność całej społeczności szkolnej w różnych formach tj. składki pieniężne od każdej rodziny 5000 złotych, wykonywania prac niefachowych, podwód traktorowych i inne formy wspomagające budowę są godne podziwu i uznania. W dniu 16 maja 1988 roku po uzyskaniu pozwolenia oraz bardzo dobrego przygotowania materiałowego rozpoczęła się budowa upragnionej szkoły. Mimo ogromnych przeszkód jak zawirowania polityczne czy trudności gospodarcze kraju, dzięki uporowi i ogromnemu zaangażowaniu oraz wsparciu sponsorów podjęte dzieło jest pomyślnie kontynuowane. W roku 1993 przy wsparciu władz gminnych i osobistemu zaangażowaniu ówczesnego sekretarza gminy p. Tadeusza Wojciechowskiego, budowa szkoły zostaje sfinalizowana.

W dniu 2 września następuje historyczna chwila tj. oficjalne i uroczyste jej otwarcie z udziałem Kuratora Oświaty i Wychowania p. mgr. Wiktora Mystkowskiego oraz władz gminnych i wielu zaproszonych gości. Nauczyciele otrzymali wspaniałe warunki do pracy, a uczniowie do nauki i zabawy. Corocznie podwyższony zostaje stopień organizacyjny o kolejną klasę by w roku szkolnym 1995/1996 uzyskać pełny stopień organizacyjny z klasami 1-8. W tym właśnie roku opuścili znów szkołę jej absolwenci. W kolejnych latach zatrudniani byli nauczyciele w celu uzyskania pełnej obsady z odpowiednim kierunkiem i poziomem wykształcenia. W roku szkolnym 1993/1994 zatrudniono p. Joannę Kałkowską – mgr matematyki.

W roku szkolnym 1994/1995 zatrudniono p. Beatę Krawczyk – mgr nauczania zintegrowanego z dodatkowym kierunkiem wychowanie fizyczne oraz p. Jolantę Róg – mgr filologii polskiej.

W dniu 17 maja 1995 z inicjatywy dyrektora szkoły Stefana Mazura, akceptacji Rady Pedagogicznej i uczniów szkoły ma miejsce historyczne spotkanie z kombatantką II wojny światowej p. Wandą Ossowską rodaczką Kunic, więźniem obozów koncentracyjnych: Majdanka, Oświęcimia – Brzezinki, Ravensbruck i Neustadt – Gleve, osobą niezwykle zasłużoną dla naszej Ojczyzny. Nie szczędząc swych sił i zdrowia, cierpiąc katusze wspomagała innych. Pani Wanda opowiedziała przybyłym na to spotkanie gościom o swych wojennych przeżyciach. Była to żywa lekcja historii dla uczniów znających prawdę o wojnie jedynie z podręczników szkolnych. Wspomnieniom tym towarzyszyły łzy wzruszenia. Za przybliżenie prawdy o tamtych dniach zniewolenia i upokorzenia delegacja uczniów podziękowała honorowemu gościowi wręczeniem wiązanki kwiatów. Aby szczerze wyrazić wdzięczność za przybycie do naszej szkoły uczniowie przedstawili przygotowany program artystyczny o treści patriotycznej. Nad przebiegiem uroczystości czuwali dyrektor szkoły p. Stefan Mazur i nauczycielka języka polskiego p. Jolanta Róg. Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości. Wśród zebranych wymienić należy gospodarza gminy Sławno p. Tadeusza Wojciechowskiego, starszego wizytatora oświaty p. Teresę Pietrasik i p. Jana Ksytę, proboszcza parafii Kunice księdza kanonika Stanisława Ciejkę, redaktora I programu Polskiego Radia p. Krzysztofa Wyżykowskiego, oraz dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu p. Władysława Ciszewskiego i dyrektora Szkoły Podstawowej nr.2 w Opocznie p. Mariana Oleksika. Na zakończenie uroczystości p. Wanda Ossowska otoczona przez młodzież składała autografy do napisanej przez siebie książki pt. „Przeżyłam”, która jest wstrząsającą relacją o swych przeżyciach z czasów okupacji. Dokonała również wpisu do „Kroniki Szkolnej”, a oto jego treść: „Niezapomniane spotkanie z młodzieżą i gronem nauczycielskim. Wspaniała szkoła, niezapomniane przeżycia to dzień spędzony w Kunicach, za który serdecznie dziękuję”- Wanda Ossowska.

Powyższe spotkanie to początek działań zmierzających do realizacji planowego nadania szkole imienia oraz fundacji sztandaru. W roku szkolnym 1996/1997 następują zmiany kadrowe a mianowicie zatrudnieni zostali nowi nauczyciele p. Artur Brzozowski – mgr historii i p. Anna Kowalczyk – nauczycielka fizyki.

Dnia 29 kwietni 1997 roku po wcześniejszych uzgodnieniach dyrektorów szkół p. Stefana Mazura dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunicach i p. Mariana Oleksika dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Opocznie w naszej szkole odbyło się wspólne, szkoleniowe posiedzenie zaprzyjaźnionych rad pedagogicznych w obecności zaproszonych gości:

1. p. Tadeusza Wojciechowskiego – wójta gminy Sławno,
2. p. Haliny Biskup – kierownika Referatu Oświaty i Wychowania,
3 p. Anny Kucharskiej – dyrektora Poradni Psych. – Pedag. w Opocznie

Tematem powyższego spotkania były „Wady wymowy u dzieci”. Po odbyciu szkolenia i owocnej dyskusji oraz opracowaniu wniosków do dalszej pracy zwiedzano szkołę, miejscowy kościół parafialny, a na zakończenie gwarzono przy wspólnej herbatce i wtórach popularnych piosenek.

W roku szkolnym 1997/1998 w dniach 30 września do 13 października 1997 roku miała miejsce kompleksowa wizytacja szkoły przeprowadzona przez starszego wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim p. mgr Teresę Pietrasik. Dzień 20 października był dniem podsumowującym wizytację w obecności władz gminnych i przedstawiciela Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim.

Rok szkolny 1998/1999 zaznaczył się w historii szkoły opracowaniem projektu, zebraniem środków i zamówieniem realizacji sztandaru szkoły który wykonano w Pracowni Haftu Artystycznego w Lublinie p. Wolskiej. W miesiącu maju 1999 roku gotowy sztandar zawitał do szkoły, by umieszczony w pięknej, dębowej gablocie oczekiwać na historyczną chwilę tj. uroczyste nadanie imienia szkole, oraz poświęcenie i przekazanie powyższego sztandaru.

W roku szkolnym 1999/2000 w ramach planowanej Reformy Oświaty, weszła w życie nowa organizacja szkolnictwa:

1. Klasa zerowa
2. Szkoła Podstawowa z klasami 1-6
3. Gimnazjum z klasami 1-3
4. Szkoły Ogólnokształcące {profilowane} z klasami 1-3
W związku z powyższym nastąpiły duże zmiany w organizacji sieci szkół ich obwodów, oraz konieczne zmiany kadrowe.

Szkoła w Kunicach stała się Publiczną Szkołą Podstawową z klasami 1-6, a w miejsce likwidacji Szkoły Podstawowej w Szadkowicach utworzono Gimnazjum. Przy akceptacji rodziców przyjęliśmy uczniów z miejscowości Antoniówki i Szadkowic. Po zorganizowaniu dowozów przez Urząd Gminy w Sławnie, przyjęliśmy również dzieci z Książa i Benignowa, miejscowości należących do sołectwa Gawrony a uczęszczających dotychczas do Szkoły Podstawowej w Januszewicach. Nastąpiły również zmiany kadrowe, ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Szadkowicach do pracy w naszej szkole przyjęliśmy nauczycieli nauczania zintegrowanego p. mgr Krystynę Pietrzyk i p. mgr Marię Pietrzyk.

Nadanie imienia szkole i fundacja sztandaru

Rok 2000 jubileuszowy na pograniczu II i III tysiąclecia należy zapisać złotymi zgłoskami w historii naszej szkoły. 28 maja 2000 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach otrzymała imię Wandy i Henryka Ossowskich oraz ufundowany i poświęcony sztandar. Inicjatorem powyższego zadania był dyrektor szkoły p. Stefan Mazur, którego wspomagali wybrany komitet organizacyjny z przewodniczącym p. Stanisławem Borkowskim oraz rada rodziców z przewodniczącą p. Bogumiłą Andułą. Honorowy patronat przyjął Wójt Gminy Sławno p. mgr Tadeusz Wojciechowski. Przygotowania do w/w uroczystości miały przebieg długofalowy, a rozpoczęły się wcześniej wspomnianym spotkaniem z panią Wandą Ossowską odbytym w dniu 17 maja 1995 roku.

28 maja 2000 roku w niedzielę przy pięknej słonecznej pogodzie, po odprawionej mszy świętej w miejscowym parafialny kościele celebrowanej przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Stefana Siczka na placu szkolnym wśród honorowych gości, uczniów i nauczycieli oraz setek zebranych miała bardzo podniosły przebieg uroczystość nadania imienia szkole i przekazanie ufundowanego i poświęconego sztandaru. W uroczystości wzięli udział honorowi zaproszeni goście:

1. Pani Wanda Ossowska- patronka szkoły
2. Pani Elżbieta Ossowska- Zona Henryka patrona szkoły
3. Pan Henryk Ossowski junior- syn Henryka patrona szkoły oraz liczna rodzina Ossowskich
4. Jego Ekscelencja ks. biskup Stefan Siczek- Kuria Radomska
5. Ks. kanonik mgr Stanisław Ciejka- proboszcz parafii Kunice
6. Pan Stanisław Banaszak- Dyrektor Departamentu Woj. Łódzkiego
7. pan Stanisław Oleksik- Starosta Powiatu Opoczyńskiego
8. Pan Józef Róg- Przewodniczący Rady Powiatu w Opocznie
9. Pan Józef Wlazło- W- ce Starosta Opoczna
10. Pan major Andrzej Balicki- Dowódca Jednostki Wojskowej w Sławnie
11. Pan Włodzimierz Alama- Komendant Powiatowej Policji w Opocznie
12. Pan Jan Pawlik- Komendant Policji w Sławnie
13. Pan Tadeusz Wojciechowski- Wójt Gminy Sławno
14. Pan Stanisław Scierwicki- Przewodniczący Rady Gminy w Sławnie
15. Pan Jan Łuczkowski- Dyrektor Regionalnego Muzeum w Opocznie
16. Pan Janusz Macierzyński- Przewodniczący Komisji Oświaty w Opocznie
17. Przedstawiciele Światowego Związku Armii Krajowej Środowiska Żołnierzy „Hubalczyków” z p. majorem Marianem Zachem na czele, oraz wiele przedstawicieli zakładów pracy, dyrektorzy szkół i setki okolicznej ludności.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: wojskowe, kombatanckie, strażackie, a także Kompania Wojska Polskiego i orkiestra dęta pod dyrekcją p. Rafała Kądzieli. Nad przebiegiem uroczystości czuwali , p. mgr Beata Chrustowicz nauczycielka wychowania fizycznego, pan major Andrzej Balicki Dowódca Jednostki Wojskowej w Sławnie i pan Stefan Mazur dyrektor szkoły, który w swym wystąpieniu przedstawił rys historyczny szkoły, drogę życiową patronów szkoły Wandy i Henryka Ossowskich. Na zakończeni wystąpienia podkreślił, iż dzisiejsza uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru pozostanie ważnym wydarzeniem w historii szkoły. Fakt, że odbywa się w roku jubileuszowym 2000 odnotowany jest na naszym sztandarze, który będzie służył szkole, jednoczył i wspomagał duchowo uczniów, nauczycieli i społeczność całego nowo powstałego obwodu szkolnego na długie lata- po wsze czasy. Po wystąpieniu wprowadzono sztandar, który przyjął dyrektor szkoły, a po ucałowaniu i prezentacji zebranym przekazał uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu. Wybrana delegacja wzorowych uczniów złożyła ślubowanie na szkolny sztandar. W dalszej kolejności dyrektor szkoły p. Stefan Mazur poprosił p. Wandę Ossowską o odsłonięcie nowego szyldu szkoły, a brzmi on następująco:

„Publiczna Szkoła Podstawowa
Im. Wandy i Henryka Ossowskich
w Kunicach”

Z kolei miały miejsce wystąpienia honorowych zaproszonych gości połączone z przekazaniem listów gratulacyjnych i upominków dla świętującej szkoły. Wystąpienie p. Wandy Ossowskiej patronki szkoły, która mówiła jak w prosty sposób można kochać i miłować swoją Ojczyznę uroniły łezkę niejednemu z zebranych. Następnie p. major Andrzej Balicki Dowódca Jednostki Wojskowej w Sławnie odczytał apel poległych przy salwach Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. W części artystycznej o treści patriotycznej wystąpiła grupa uczniów, oraz zespół ludowy „Słowiki” ze Sławna. Na zakończenie po posiłku przy szwedzkim stole zwiedzano szkołę, wystawione krzyże, ordery i odznaczenia patronów szkoły oraz dokonywano wpisów do kroniki szkolnej. W roku szkolnym 2000/2001 w pierwszą rocznicę nadania imienia szkole, z inicjatywy dyrektora szkoły p. Stefana Mazura w dniu 28 maja 2000r. dokonano poświecenia i otwarcia „ Izby Pamięci i Tradycji ”. W izbie tej przechowywany jest sztandar szkoły, odznaczenia, krzyże i ordery patronów szkoły rodzeństwa Wandy i Henryka Ossowskich, przekazane przez patronkę Wandę i jej rodzinę oraz eksponaty dotyczące oręża polskiego w tym Hubalczyków, historii szkoły, monografie wsi Kunic i Gawron, oraz kultury ludowej – folkloru naszego regionu.

Corocznie szkoła nasza świętuje uroczyście kolejne rocznice nadania imienia tzw. Święto Szkoły – Dzień Patronów . W dniu tym uczniowie w wystroju galowym zbierają się na placu szkolnym aby odbyć uroczysty apel prowadzony pod kierunkiem dyrektora szkoły p. Stefana Mazura i pani Beaty Chrustowicz nauczycielki wychowania fizycznego. W bogatym programie uroczystości, po złożeniu meldunków kapitanów klas następuje wyprowadzenie sztandaru szkoły i przy dźwiękach hymnu wciągnięcie flagi państwowej na maszt, a następnie w szyku kolumnowym przemarsz na uroczystą mszę świętą odprawianą w intencji patronów i całej społeczności szkolnej.

Po mszy świętej przemarsz z pocztem sztandarowym na miejscowy cmentarz na grób rodziny Ossowskich w którym spoczywają Wanda i Henryk patroni naszej szkoły. Delegacja uczniów składa wiązanki kwiatów i zapala znicze. Dyrektor szkoły prowadzi apel poległych czcząc pamięć i oddając hołd walczącym i poległym za Ojczyznę, a na zakończenie ksiądz proboszcz wspólnie z zebranymi odmawia modlitwy w imieniu patronów i poległych. Po przyjściu do szkoły w obecności zaproszonych gości:

1. rodziny patronów
2. władz samorządowych
3. kombatantów II wojny światowej i wielu innych gości
przedstawiona jest bogata część artystyczna o tematyce patriotycznej.

Występy artystyczne często uatrakcyjniają zapraszane zespoły ludowe między innymi ludowy zespół „Róża” z Gawron. Następnie honorowi zaproszeni goście zwiedzają szkołę oraz „Izbę Pamięci i Tradycji” dokonując wpisów do księgi pamiątkowej. Na zakończenie przy wspólnym obiedzie i herbatce odbywamy przyjacielskie i koleżeńskie rozważania.

W roku szkolnym 2003/2004 po odejściu p. Krystyny Pietrzyk na emeryturę zatrudniony zostaje p. mgr Remigiusz Łubowski jako nauczyciel wychowania fizycznego i historii. W 2003 roku rozpoczęła się oczekiwana i planowana wcześniej budowa sali gimnastycznej. W skład Społecznego Komitetu Budowy, którego przewodniczącym został członek Rady Gminy w Sławnie p. Stanisław Borkowski, weszli dyrektor szkoły p. Stefan Mazur i nauczycielka wychowania fizycznego p. Beata Chrustowicz. Pomimo kontynuacji podobnych budów n terenie gminy tj. sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kamieniu i w Gimnazjum w Szadkowicach dzięki ogromnemu zaangażowaniu władz gminy a osobiście p. mgr Tadeusza Wojciechowskiego wójta gminy Sławno, oraz wsparciu społecznemu rodziców realizacja podjętego zadania przebiegała sprawnie i pomyślnie.

Rok szkolny 2004/2005 był ostatnim rokiem długoletniej pracy dyrektora szkoły p. Stefana Mazura. Po 46 latach pracy pedagogicznej w tym 35 lat na stanowisku dyrektora szkoły odszedł na zasłużoną emeryturę.

Po ukończonym kursie „ Kierowanie i zarządzanie oświatą” oraz wygranym konkursie, przy szerokiej akceptacji grona pedagogicznego i całej społeczności szkolnej oraz władz oświatowych i gminnych na stanowisko dyrektora szkoły mianowana została p. mgr Beata Chrustowicz nauczycielka tej szkoły. W miesiącu sierpniu 2006 roku nastąpiło oficjalne przekazanie obowiązków przez ustępującego dyrektora p. Stefana Mazura dla nowej dyrektor p. mgr Beaty Chrustowicz.

28 maja 2006 roku miało miejsce oddanie zbudowanej i kompleksowo wyposażonej sali gimnastycznej. Podczas w/w uroczystości oficjalnie i godnie pożegnano odchodzącego na emeryturę p. Stefana Mazura. Ustępujący dyrektor szkoły w swym wystąpieniu nakreślił rys historyczny szkoły w Kunicach ze szczególnym podkreśleniem ostatnich dokonań jak: budowa nowej szkoły, nadanie jej imienia i fundacja sztandaru, urządzenie „Izby Pamięci i Tradycji” oraz oddawanej sali gimnastycznej. Dziękując wszystkim za długoletnią współpracę życzył również pomyślnej i owocnej pracy dla dobra uczniów szkoły i środowiska nowo mianowanej pani dyrektor Beacie Chrustowicz.

Należy podkreślić iż prócz uczniów, nauczycieli i rodziców w uroczystości tej brało udział wielu znaczących gości. Wymienić tu należy posłów, władze urzędu wojewódzkiego i sejmiku, władze kuratoryjne, powiatowe i Urzędu Gminy Sławno na czele z jego gospodarzem p. mgr Tadeuszem Wojciechowskim. Na szczególne podkreślenie zasługuje przyjazd i udział w/w uroczystości sportowców mistrzów olimpijskich w rzucie młotem p. Kamili Skolimowskie i p. Szymona Ziółkowskiego. Olimpijczycy przywitani zostali wiązankami kwiatów i gromkimi brawami, a sami przekazali dwa rowery górskie dla najlepszych kolarzy naszej szkoły. Po bardzo bogatym programie artystycznym i okolicznościowych wystąpieniach honorowych gości wszyscy zwiedzali szkołę i „Izbę Pamięci i Tradycji” dokonując wpisu do wyłożonej Księgi Pamięci. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem przygotowanym w Domu Ludowym w Gawronach. Po sytym posiłku był czas na występy artystyczne zespołu ludowego „Róża” z Gawron, a także tańce, pamiątkowe zdjęcia ,które wzbogacą albumy i kronikę szkoły.

Opracował p. Stefan Mazur


Zaloguj